Earlier today, David Seaman from the E-Text Center at
the University of Virginia was visiting the University
of Vermont. One of the items he demonstrated just a bit
of was a new Japanese E-Text Initiative between the
University of Virginia and The University of
Pennsylvania. Looks like an interesting source of
reading material ...

The available texts include:

Online Texts (in chronological order)

    Manyoshu
    Kokin Wakashu
    Ise Monogatari
    Sarashina Nikki
    Hojoki
    Ogura Hyakunin Isshu, or, 100 Poems by 100 Poets
    Tsurezuregusa
    Noh Plays
    Saikaku, Koshoku Gonin Onna
    Saikaku, Koshoku Ichidai Onna
    Basho, Oku no Hosomichi
    Chikamatsu, Sonezaki Shinju
    Chikamatsu, Shinju Ten no Amijima
    Akinari, Ugetsu Monogatari
    Issa, Ora ga Haru
    Yosano, Midaregami
    Mori Ogai, Gan

Forthcoming:

    Sei Shonagon, Makura no Soshi
    Saigyo, [Poetry]
    Chushingura
    Akinari, Harusame
    Ryokan, [Poetry]
    Soseki, Kokoro


Steve